Komisioni per kalim dhe regjistrim

Bekim Dugolli
Alban Lumi