12/01/2022 FBK

Konkurs për pozitën Asistent/e Ekzekutive në Federatën e Basketbollit të Kosovës

Në bazë të Nenit 21 dhe Nenit 35 të Statutit të Federatës së Basketbollit të Kosovës, FBK shpall

Konkurs

Asistent/e Ekzekutive në Federatën e Basketbollit të Kosovës:

Detyrat dhe përgjegjësitë:

- Ofron mbështetje administrative dhe teknike;

- Përgatit dhe modifikon dokumentet duke përfshirë korrespondencën, raportet, memorandumet, agjendat dhe e-malet sipas kërkesës;

- Mban kontakte me stafin e zyrës ekzekutive të FBK-së, dhe të gjitha grupet e interesit të FBK-së, përfshirë ofrimin e ndihmës dhe këshillave e udhëzimeve për çështje të caktuara ose shkëmbim të informatave;

- Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera të Kryetarit dhe Sekretares së Përgjithshme të FBK-së, si dhe ndihmon në zgjidhjen e ndonjë problemi administrativ dhe teknik;

- Regjistron të dhënat në sistem, mirëmban arkivin dhe asiston në përgatitjen e raporteve dhe dosjeve të ndryshme.

- I raporton Sekretares së Përgjithshme të FBK-së në baza ditore, javore, mujore e vjetore.

- Detyra të tjera që i delegohen nga Kryetari dhe Sekretarja e Përgjithshme e FBK-së.

Kualifikimet:

- Preferohet shkollim universitar;

- Të ketë iniciativë dhe dëshirë për të mësuar gjëra të reja;

- Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe angleze (si dhe në të shkruar);

- Të ketë njohuri të shkëlqyeshme në punën me aplikacionet e MS Office dhe Excel.

- Të jetë i/e gatshëm të bashkëpunoj me ekipin dhe pranoj sugjerime;

- Të posedojë aftësi organizative dhe komunikative;

- Të ketë dëshirë për avancim të vazhdueshëm;

- Të jetë i/e gatshme për të punuar jashtë orarit të punës dhe fundjavëve, në rast të nevojës.

Informata për kandidatët/et

Ftohen të gjithë kandidatët/et e interesuar/a që t’i dorëzojnë biografitë e tyre (CV), të përcjella me një letër motivimi prej 12 deri më 19 Janar 2022 në ora 16:00 në zyre të FBK-së, apo të njëjtat t’i dërgojnë përmes postës elektronike në adresën sekretari@basketbolli.com

Federata e Basketbollit e Kosovës është organizatë, e cila inkurajon punësimin e të gjitha gjinive dhe komuniteteve që jetojnë dhe veprojnë në vendin tonë.
Lexo dhe: