Planet dhe raportet

  • FBK PLANI I VEPRIMIT POST COVID-19

  • FBK PLANI I MARKETINGUT POST-COVID-19

  • PLANI I VEPRIMIT

  • PLANI I MARKETINGUT 2020

  • FBK BUXHETI 2020

  • RAPORTI PER AKTIVITETET E VITIT 2019 TE FBK-SE

  • RAPORTI I PAVARUR I AUDITORIT

  • Njoftim Per Klinike Dhe Aplikacioni 2017

1