Planet dhe raportet

 • Procesverbali i Kuvendit të Punës së FBK-së, 22 mars 2023

 • Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare 2022

 • Raporti i Aktiviteteve të FBK-së për vitin 2022

 • Procesverbali i Kuvendit Statutor i FBK-së, 01 tetor 2022

 • Plani i Veprimit i FBK-së për vitin 2023

 • Plani i Marketingut dhe i Komunikimit 2023

 • Raport për Aktivitetet e FBK-së Viti 2022 - Prezantim

 • Plani Financiar i FBK-së për vitin 2023

 • Raporti per 12 mujorin e implementimit te Planit Strategjik te FBK-se 2021-2025

 • Raporti i Punes 2021

 • Raporti i Auditimit 2021

 • Plani i Veprimit 2022

 • Plani Financiar 2022

 • Plani i Marketingut

 • Raporti i Aktiviteteve te FBK-se viti 2020

1 2
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: