Planet dhe raportet

 • Raporti per 12 mujorin e implementimit te Planit Strategjik te FBK-se 2021-2025

 • Raporti i Punes 2021

 • Raporti i Auditimit 2021

 • Plani i Veprimit 2022

 • Plani Financiar 2022

 • Plani i Marketingut

 • Raporti i Aktiviteteve te FBK-se viti 2020

 • Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare FBK 2020

 • Plani i Veprimit FBK 2021

 • Plani Financiar FBK 2021

 • Plani i Marketingut FBK 2021

 • FBK PLANI I VEPRIMIT POST COVID-19

 • FBK PLANI I MARKETINGUT POST-COVID-19

 • PLANI I VEPRIMIT

 • PLANI I MARKETINGUT 2020

1 2 3
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: