Dokumentet

 • STATUTI I FBK-së

 • PROPOZICIONET E GARAVE PËR KATEGORITË SENIORE, EDICIONI 2023-2024

 • Propozicionet e Garave të Ligave të Kategorive të Reja për edicionin 2023-2024

 • RREGULLORE DISIPLINORE E FBK-SË

 • RREGULLORE E PUNËS SË KOMISIONIT TË GARAVE TË FBK-SË

 • RREGULLORE PËR REGJISTRIM DHE KALIM NË FBK, EDICIONI 2023-24

 • RREGULLORE PËR LICENCIM DHE GARIM NË FBK, EDICIONI 2023-24

 • RREGULLORE MBI TË DREJTAT DHE TRANSMETIMET AUDIO-VIZUALE

 • RREGULLORE MBI PUNËN E KOMISIONIT ARBITRAR TË FBK-SË

 • RREGULLORJA E PUNËS SË KUVENDIT TË FBK-së

 • RREGULLORJA MBI PUNËN E KËSHILLIT MBIKQYRËS

 • RREGULLORJA E PUNËS SË BORDIT TË FBK-së

 • RREGULLORJA PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM TË FBK-së

 • KODI ETIK I FBK-së

 • RREGULLORJA E PËRFAQËSUESEVE TË KOSOVËS

1 2 3
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: