Kriteret per Licencim dhe Garim ne FBK per edicionin 2022/23

  • PLANI FINANCIAR TEMPLATE

  • LISTA E KONTRATAVE TË LOJTARËRVE DHE TRAJNERËVE

  • ORGANOGRAMI I KLUBIT

  • KRITERET E PJESËMARRJES 2022-2023

  • KRITERET E PËRGJITHSHME 2022-2023

  • RREGULLORE PER LICENCIM DHE GARIM NE FBK PER EDICIONIN 2022/23

1
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: