Kriteret per Licencim dhe Garim ne FBK per edicionin 2023/24

  • RREGULLORE PËR LICENCIM DHE GARIM, EDICIONI 2023-24 (final)

  • Hyrje - Kriteret për Licencim dhe Garim

  • Kriteret e Pjesëmarrjes 2023-2024

  • Kriteret e Përgjithshme 2023-2024

  • Plani Financiar (shabllon)

  • Lista e kontratave të lojtarëve dhe trajnerëve

  • FIBA - Programi i Licencimit të Klubeve

  • Organogrami i Klubit (shabllon)

1
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: